Το Κ.Ε.Α.Σ.Β.Ε.Π.


Το Κέντρο Έρευνας και Αξιολόγησης Σχολικών Βιβλίων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων (ΚΕΑΣΒΕΠ) λειτουργεί στον Τομέα Παιδαγωγικής του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ., με επιστημονικώς υπεύθυνο τον αναπληρωτή καθηγητή Κυριάκο Μπονίδη.
Το ΚΕΑΣΒΕΠ αποτελεί εξέλιξη του Κέντρου Έρευνας Σχολικών Βιβλίων και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (ΚΕΣΒΙΔΕ) που ιδρύθηκε το 1999, το οποίο, ωστόσο, λειτουργούσε ως Μονάδα Έρευνας Σχολικού ΒιΒλίου από το 1992, και δραστηριοποιήθηκε έως το 2004 στην έρευνα της εικόνας του «άλλου»/του γείτονα στα σχολικά βιβλία των βαλκανικών κρατών.
Μεταξύ των στόχων του ΚΕΑΣΒΕΠ συμπεριλαμβάνονται:
1) Η ανάπτυξη δραστηριότητας στο σύνολο των πεδίων και των θεματικών της Έρευνας και της Αξιολόγησης των ελληνικών σχολικών βιβλίων, των προγραμμάτων σπουδών και του εκπαιδευτικού υλικού, έντυπου και ψηφιακού (π.χ. στην έρευνα της διαδικασίας συγγραφής, παραγωγής και εισαγωγής στη διδακτική πράξη, στην ανάλυσή τους ως επικοινωνιακών, πολιτικών και πληροφοριακών μέσων διδασκαλίας και μάθησης και ως πολυτροπικών κειμένων, στην έρευνα της χρήσης τους, της αποδοχής και του «κύκλου ζωής» τους)
2) Η σύνθεση μεθοδολογικών εργαλείων για την έρευνα αυτή και η οργάνωση σχετικών σεμιναρίων και ημερίδων για σχεδιαστές εκπαιδευτικών προγραμμάτων, συγγραφείς σχολικών βιβλίων και εκπαιδευτικούς
3) η σύνδεσή του και η συνεργασία με ομοειδή ινστιτούτα, ερευνητικά κέντρα, ερευνητές και ερευνήτριες διεθνώς κυρίως από βαλκανικά κράτη και η διεξαγωγή συγκριτικής έρευνας
4) Η σύνδεσή του με Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών
5) Η έκδοση ψηφιακού περιοδικού
6) Η οργάνωση επιστημονικών διεθνών συνεδρίων
7) Η παραγωγή σχετικού υλικού
8) Η παρέμβαση στην εκπαιδευτική πολιτική σχετικά με τα προγράμματα σπουδών και τα σχολικά βιβλία.