Στόχοι


Μεταξύ των στόχων του Κ.Ε.Α.Σ.Β.Ε.Π. συμπεριλαμβάνονται:

1) Η ανάπτυξη δραστηριότητας στο σύνολο των πεδίων και των θεματικών της Έρευνας και της Αξιολόγησης των ελληνικών σχολικών βιβλίων, των προγραμμάτων σπουδών και του εκπαιδευτικού υλικού, έντυπου και ψηφιακού (π.χ. στην έρευνα της διαδικασίας συγγραφής, παραγωγής και εισαγωγής στη διδακτική πράξη, στην ανάλυσή τους ως επικοινωνιακών, πολιτικών και πληροφοριακών μέσων διδασκαλίας και μάθησης και ως πολυτροπικών κειμένων, στην έρευνα της χρήσης τους, της αποδοχής και του «κύκλου ζωής» τους)

2) Η σύνθεση μεθοδολογικών εργαλείων για την έρευνα αυτή και η οργάνωση σχετικών σεμιναρίων και ημερίδων για ερευνητές και ερευνήτριες, σχεδιαστές και σχεδιάστριες εκπαιδευτικών προγραμμάτων, συγγραφείς σχολικών βιβλίων και εκπαιδευτικούς

3) H σύνδεσή του και η συνεργασία με ομοειδή ινστιτούτα, ερευνητικά κέντρα, ερευνητές και ερευνήτριες διεθνώς και η διεξαγωγή συγκριτικής έρευνας

4) Η σύνδεσή του με Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Α.Π.Θ. και άλλων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων

5) Η έκδοση ψηφιακού περιοδικού

6) Η οργάνωση επιστημονικών συνεδρίων

7) Η παραγωγή σχετικού υλικού

8) Η παρέμβαση στην εκπαιδευτική πολιτική σχετικά με τα προγράμματα σπουδών και τα σχολικά βιβλία.